Klub Turystyki Pieszej  " KRWINKA "

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Jak zapisać się do PTTK ?

Najpierw należy się zapoznać ze " Statutem PTTK "Czytaj więcej... oraz 

" Kartą praw i obowiązków członka PTTK " Czytaj więcej....

Potem należy się zgłosić do Klubu z dokumentem tożsamości, dwiema fotografiami oraz pieniędzmi na składkę członkowską oraz wpisowe.

Opłaty na 2023 r. :


Składki 2023Następnie wypełnić deklarację członkowską i złożyć u Prezesa.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich jest udokumentowane wklejeniem znaczka holograficznego na odwrocie legitymacji. Znaczki są wydawane przez ZG PTTK.


Kto może zostać członkiem PTTK:

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

  1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
  2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Wszelkie dodatkowe informacje są umieszczone wyżej w Statucie PTTK ( powyżej ).